Vad är Målareförbundet?

Målareförbundet hette från början Måleriarbetarförbundet och bildades så tidigt som den 2a oktober år 1887. Förbundet antog namnet Svenska Målareförbundet först 1929.

Men vad är Målareförbundet? Det anses faktiskt vara vårt lands äldsta fackförbund, och bildades precis som senare fackförbund i syfte att hjälpa och stödja sina medlemmar i frågor om löner och anställningsvillkor, vidareutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet och organisation.

Hur blir man målare?

När förbundet bildades fanns bara ett sätt att bli målare. Man gick som lärling hos en målaremästare i fyra till fem år för att tillägna sig de kunskaper som krävdes för att få kalla sig målare. Inte förrän 1923 startades den första skolutbildningen till målare i Stockholm. Efter detta började yrkesutbildningar poppa upp runtom i landet, men lärlingssystemet fortsatte att vara den dominerande utbildningsformen och de flesta målare avslutade sin utbildning med gesällprov. Idag kan man välja att utbilda sig till målare på gymnasienivå genom att välja inriktning måleri i gymnasiets byggprogram.

Är du över 19 år kan du fortfarande utbilda dig till målare genom att gå som lärling vid ett måleriföretag.

Element målas vitt med pensel

Framtidsutsikterna är goda

Målning och hantverkskunnande ligger i tiden och upplevs som närmast trendigt. Yrket förknippas med frihet, skicklighet, mycket kontakt med människor och utvecklingsmöjligheter. Varje år utbildas flera hundra målare och efterfrågan på skickliga målare är stor.

Minskande antal medlemmar

När Målareförbundet var som störst bestod det av mer än 200 avdelningar. I slutet av 1970-talet genomfördes en storavdelningsreform där ett 50-tal avdelningar blev till omkring 20. Under 1990-talet slogs de drygt 20 avdelningarna ihop till de nio som existerar idag. 1980 hade förbundet 22 405 medlemmar, varav 22 224 män och 181 kvinnor, och 2016 hade medlemsantalet minskat till 14 200.

Hur får målare betalt?

Att arbeta på ackord, alltså att få betalt per enhet man i detta fall målat, förekom långt före Målareförbundets tillblivande. Det kallades "slumpackord" och innebar ett pris för ett helt objekt. Den målare som arbetade för lägst lön per objekt fick jobbet. Kampen för samstämmiga prislistor blev lång och hård och olika prislistor upprättades i olika delar av landet, först på femtiotalet fick målarna en gemensam prislista som gällde landet över. 2001 kompletterades Riksavtalet med en fastlöneform, men ackordet kvarstår som huvudsaklig löneform än idag.

Målareförbundet och arbetstid

Under kongressen år 1949 motionerades det om en 40 timmars arbetsvecka och lediga lördagar året om. Hittills hade målare haft ledigt på lördagar endast under högsommaren. År 1955 drevs motionen igenom, men med en kompromiss som innebar en 42,5 timmars arbetsvecka.  Ett par år senare genomdrevs även motionen om 40 timmars arbetsvecka, och därmed blev Målareförbundet först i landet med lediga lördagar för sina medlemmar.

Omdiskuterad arbetsmiljö

År 1937 upprättade Målareförbundet en fond för målare som drabbats av arbetsskador.

Många målare utvecklade eksem av det starka terpentin som användes. På 1960- och 1970-talen ökade arbetsskador orsakade av lösningsmedel på grund av användandet av alkydfärger med lacknafta, men på den tiden var det svårt att få läkare att erkänna lösningsmedelsskador som arbetsskador, trots att de är mycket svåra att skydda sig emot som målare. Med tiden utvecklades skyddsföreskrifter, men skyddsutrustningen som föreskrevs var obekväm och svår att använda vilket ledde till att man slarvade med användningen. 1986 fattade förbundet helt sonika beslutet att vägra måla med färger med lösningsmedel. Frågan blev omdiskuterad i massmedia och färgproducenter tvingades att ersätta de giftiga färgerna med vattenbaserad färg. Idag används färger som är baserade på lösningsmedel bara i överenskomna undantagsfall.

Även själva verkstaden uppdaterades senare och idag ser en lackeringsverkstad helt annorlunda ut än under 1980-talet.

9 Jan 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.