Blogg

Låt en snickare göra jobbet

27 feb 2020

Planerar du ett projekt i ditt hem, som ett nytt kök eller kanske ett nytt garage? Men du är kanske inte särskilt kunnig själv när det kommer till att bygga? Då behöver du hjälp av en snickare.

Träd är en viktig del av Sverige, eftersom hela landet praktiskt taget består av skog. Trä är därför ett naturligt material att bygga med. Inte enbart är det ett enkelt material att använda, träd har dessutom en lång livslängd. Om du har planer att bygga om eller renovera ditt hem är det en snickare du behöver hjälp av. När det kommer till att anställa en snickare vill du vara säker på att det är någon du kan lita på. Var därför noggrann när du väljer en firma, och välj med omsorg. Det finns firmor som inte går att lita på tyvärr, kolla alltid deras certifikat och läs omdömen om firman. Detta kommer att hjälpa dig att få ditt drömhem, precis som du vill ha det och till rätt pris.

Vad kan en snickare hjälpa till med?

En snickare kan hjälpa dig med en rad olika saker i ditt hem. Allt från stora arbeten, till mindre - som att hjälpa dig att bygga en unik bokhylla. Men det är inte enbart att bygga saker en snickare kan hjälpa till med, utan även renovering.

Några saker en snickare kan hjälpa dig med:

  • Ombyggnader
  • Nybyggnad
  • Bygga altan
  • Byta fönster och dörrar
  • Renovering
  • Sätta upp innerväggar

Glöm inte bort att ROT-avdraget gäller för privatpersoner som är i behov av en snickare. Trots att detta inte täcker materialkostnaden så får du ett avdrag på arbetskostnaden. Skatteavdraget gäller upp till 30 % på arbetskostnaden, och du kan få upp till 50 000 kronor per år på ROT-avdraget.

Vad för utbildning krävs för att bli snickare?

En snickare är någon som älskar att arbeta med trä, och det är ett fysiskt krävande arbete. För dig på gymnasienivå är det att välja Bygg- och anläggnings programmer och sedan välja inriktningen Husbyggnad. Du kan sedan här välja trä som din inriktning. För det är trots allt det en snickare arbetar med - trä. Efter gymnasiet kan du då göra en utbildning genom ett företag och under tiden så får du en lärlingslön. När du har kommit upp till 6800 timmar får du sedan ditt yrkesbevis. Du kan självklart också plugga till en snickare via komvux om du vill ändra yrke, eller fördjupa dig inom branschen. Vi rekommenderar att besöka denna hemsidan för mer information: https://www.snickaredalarna.se/

Mossa på tak gör takets funktion sämre

27 feb 2020

Har ditt tak börjat få mossbildning? Har du tänkt att du vill få bort mossan? Mossa på tak gör att regnvatten inte rinner av som det ska, vilket kan ge problem på lång sikt. Åtgärda mossan nu.

Ett taks funktion är att skydda huset mot väder och vind, snö och regn. De flesta tak har en lutning som gör att regnet och snön ska rinna av. Om det uppstår mossbildning och andra växter på ett tak försämras den funktionen. Det kan leda till att undertaket så småningom skadas. Det kan tyckas charmigt och vackert med ett tak där det växer mossa, men faktum är att det utgör en risk för huset och kan på sikt skada ditt hem. Tar man bort mossan förlänger man både takets och husets livslängd. Dessutom höjer man värdet på sitt hus.

Effektiva och skonsamma metoder

Att anlita en firma som är specialiserad på att ta bort mossa på tak är en god investering. Alternativet kan i värsta fall bli en kostsam renovering och kanske byte av tak. Vanliga villaförsäkringar brukar inte täcka skador uppkomna av mossbeklädda tak. Ett första steg kan vara att kontakta en firma som utför en besiktning av taket och ger råd om vilka åtgärder som kan bli aktuella. Om det visar sig vara nödvändigt gör man taksaneringen i två steg. Man avlägsnar först all växtlighet. Att själv använda högtryckstvätt är inte att rekommendera, det skadar taket. En erfaren firma avlägsnar noggrant all mossa och lavar för att sedan efterbehandla taket med ett medel som gör att det inte uppstår ny mossa. Det är miljövänligt, skonsamt, och gör så att ny mossa inte får fäste.

Effektiv och långsiktig borttagning av mossa

Efter att mossan avlägsnats och efterbehandlingen är gjord, görs en uppföljning efter ca fyra år. En efterkontroll görs för att se om det behövs ytterligare en efterbehandling. Allt detta kommer att göra att du kan känna dig trygg med att ditt tak fungerar som det är tänkt och du riskerar inte att få några skador på taket eller huset på grund av mossan. Att regelbundet underhålla ett tak, byta trasiga pannor, och avlägsna växtlighet är den bästa omvårdnad man kan ge sin bostad. Att låta erfarna och kunniga experter inom området ta sig an uppgiften är en förebyggande investering mot dyra och tråkiga skador. Taket är ju ändå det som skyddar hela hemmet. Ta väl hand om det. Vi rekommenderar denna hemsidan: https://www.mossapåtak.se

Avlägsna alla spår med torrsugning i Uppsala

27 feb 2020

En byggnation kommer alltid att lämna spår och som byggare behöver du transportera undan dem. Inte alltid enkelt! En torrsugning i Uppsala löser problemet!

När man bygger blir det spår. På den positiva sidan handlar spåren om de nya strukturer som kommit till. Vägar, andra strukturer, byggnader av alla de slag. Sedan har vi det tråkiga och mindre positiva. En byggnation - eller för den delen en rivning - kommer att resultera i en stor mängd oönskat och förbrukat material på plats. Liknande förhållanden gäller vid renovering eller sanering. Oönskade material behöver avlägsnas på ett effektivt sätt. Det mest effektiva och enklaste sättet att ta hand om stora delar är att begagna en torrsugning i Uppsala. När du anlitar ett företag som har och tillhandahåller den typen av utrustning kommer du snabbt att ha ett stort problem mindre.

Vad kan en torrsug ta hand om?

En torrsug är ett slutet system och kan därför användas i många olika sammanhang. Det är ett enkelt och effektivt sätt att ha hand om skrymmande material som skulle ta mycket tid och ansträngning att avlägsna manuellt. En torrsugning i Uppsala avlägsnar snabbt och effektivt material som isolering, krossad betong, sand, grus och makadam. Allt tas upp av sugen och hamnar i behållaren på bilen, för att sedan transporteras vidare för deponi eller återvinning. Eftersom det är ett slutet system kan även en torrsugning i Uppsala ta hand om miljöfarligt avfall. Ta till exempel asbest. När en fastighet genomgår sanering måste materialet tas bort helt utan att det kommer i kontakt med människors andningsvägar. Det klarar en torrsug galant, och sedan förs asbesten iväg till deponi och tas om hand på lämpligt sätt. Kort sagt - en torrsugning i Uppsala tar hand om efterbörden från byggprojekt av olika slag, från renoveringar och saneringar!

Vikten av att anlita en kompetent partner

Det är viktigt att anlita ett företag som har tillräcklig kompetens inom området. Speciellt är det naturligtvis av stor vikt att företaget har tillräcklig kompetens då det gäller att sanera miljöfarligt avfall. Men även en “ordinär” rensning kräver kunskaper och kompetens och anpassning. Ett företag som utför denna typ av tjänst behöver ha en öppen dialog med sina kunder, och kunna föreslå de rätta lösningarna. De vet vad som fungerar och vad som behöver fixas. Faktiskt kan man även i vissa fall ersätta grävning med att använda en torrsug, då känslig utrustning som ledningar och rör behöver friläggas. Läs mer på denna webbplatsen: https://www.torrsugninguppsala.se/

Hur går en OVK-besiktning i Stockholm till?

24 feb 2020

Äger du en fastighet? Då är det av vikt för dig att ha kunskap om OVK-besiktning i Stockholm. Den är obligatorisk och frekvensen regleras enligt lag.

Förkortningen OVK står alltså för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en besiktning av fastighetens ventilationssystem och skyldigheten att genomföra OVK-besiktning har funnits i många år nu, närmare bestämt sedan 1990-talet. Anledningen till att lagen infördes är att det uppmärksammades att många fastigheter hade en dålig inomhusmiljö. Problemen fanns både i flerfamiljshus och i offentliga lokaler. Idag har förbättringar skett genom att OVK-besiktning Stockholm genomförs regelbundet. Då besiktningen ägt rum och protokoll skrivits åläggs fastighetsägaren att åtgärda de brister som kontrollen avslöjar. Givetvis gagnar detta alla i längden. Rent praktiskt fungerar det så att ventilationen gås igenom, man kontrollerar om ändringar skett och man ser efter så att inte föroreningar kan spridas i byggnaden.

Vilka måste genomföra OVK-besiktning ?

Vem som måste se till att besiktning sker är både enkelt och komplicerat att svara på. Det beror nämligen på vilket ventilationssystem som finns installerat, och till vilket ändamål byggnaden används. Fastighetsägaren ansvarar för att en OVK-besiktning genomförs. Om en fastighet används som exempelvis skola, förskola, annan offentlig lokal eller vårdlokal ska OVK-besiktning i Stockholm ske vart tredje år. Detta gäller om man har ventilation av typen FT/FTX. Samma intervall och regler gäller flerbostadshus och kontorsbyggnader, samt personalutrymmen i industrifastigheter. Dubbla intervallet, alltså sex år, gäller för samma byggnader men med ventilationssystem av typ S, F eller FX. En certifierad besiktningsman måste genomföra besiktningen.

Kan man få se resultaten av egen och andras OVK-besiktning?

När en OVK-besiktning har genomförts kommer ett protokoll och ett intyg. Intyget ska sättas upp på väl synlig plats i lokalen. Protokollet kommer att dels lämnas till fastighetsägaren men också skickas in till kommunens byggnadsnämnd. Där kan alltså intresserade få ta del av en OVK-besiktnings resultat. Skulle anmärkningar finnas på ventilationssystemets funktion eller skick måste problemen åtgärdas. Vanligen har du som fastighetsägare sex månader på dig för detta, men är bristerna allvarliga kan denna tid förkortas. Om inte problemen åtgärdas kan vite komma att utfärdas. Som fastighetsägare har du också stor nytta och glädje av en besiktning. I förlängningen kan problem med ventilation leda till skador på din fastighet i form av mögel och fukt. Att få information om eventuella problem i tid, och förslag till åtgärder, höjer ditt fastighetsvärde och gör byggnaden mer attraktiv som lokal, arbetsplats eller bostad! Vi rekommenderar denna hemsida: https://aerius.se

Som fastighetsägare bör man göra sin läxa

18 feb 2020

Som fastighetsägare finns det mycket som man kanske inte visste om när man köpte sin första fastighet och började som hyresvärd. Som till exempel underhåll av ventilationssystemet.

Oavsett om man är en liten privat hyresvärd, ett stort bostadsbolag eller en bostadsrättsförening så är man skyldig att hålla sin fastighet i ett vårdat skick. Utöver sådant som regelbundet underhåll och ibland stambyten och andra mer omfattande renoveringar, finns det också många andra till synes små, men ändå viktiga saker att hålla koll på. Det finns regleringar för hur höga och var staket får sättas upp och regleringar som säger att man är skyldig att hålla efter växtligheten så att till exempel de träd och deras rötter som står på ens fastighet inte inkräktar på någon annans fastighet. Man är också skyldig att se till så att ens fastighet inte blir drabbad av till exempel skadedjur eller annan ohyra. Annan förvaltning som sophantering och snöskottning är också saker man kanske inte först tänkte på att man skulle bli ansvarig för.

Ren luft är en rättighet

I Sverige finns det även regleringar för vilken kvalitet som luften inne i olika sorters fastigheter måste hålla. Som fastighetsägare är man ansvarig för den miljö hyresgästerna har och ett sätt att försäkra sig om en godkänd luftkvalitet är genom regelbundna kontroller av ventilationssystemen. Detta är inget man kan välja bort utan något som måste göras med olika intervaller, beroende på vad fastigheten används för. En sådan kontroll kallas för en OVK-besiktning, vilket står för Obligatorisk Ventilationskontroll och måste utföras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska vara oberoende men man kan som fastighetsägare själv välja vilket företag man vill anlita. Om brister upptäcks vid en inspektion av ventilationen är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dem.

Särskilda krav för olika verksamheter

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs i fastigheterna kan det tillkomma olika sorters krav och saker man bör veta. Som i exemplet ovan med OKV-besiktningarna, där gäller det att veta att den bör ske var tredje år i fastigheter som används för bostäder och som kontor medan det i flerbostadshus och lokaler i industribyggnader kan räcka med att besiktningen bara görs vart sjätte år. För att inte missa något är det en bra idé att göra sin läxa och läsa på ordentligt om vilka ansvarsområden och vilka skyldigheter man har. Strukturer för hur olika saker ska skötas gör det lättare att komma ihåg allt. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajt: https://www.ovkbesiktninggävleborg.se

Gör bygget effektivt med väderskydd

13 feb 2020

Har du byggprojekt på gång? Det är sällan eller aldrig man kan vänta på tillräckligt bra väder. Med väderskydd kan du ignorera dåligt väder i Stockholm och få snabba och bra resultat året om!

Det kan inte förnekas - det svenska vädret skulle kunna vara snällare emellanåt. Som bekant är det en varm rekommendation att inte bygga i regn och snö. Tyvärr ges det sällan möjlighet att följa den rekommendationen dock. Fastigheter behöver renoveras och färdigställas vid alla tidpunkter och några förseningar på grund av ymnigt regnande medges inte. Med andra ord är det bästa du kan göra att skaffa väderskydd i Stockholm. För er som vill ha bästa resultat och nöjda arbetare finns väderskydd att hyra i alla storlekar och modeller. Efter montage har man skapat en egen atmosfär där väta och blåst hålls på utsidan.

Hur fungerar väderskydd i Stockholm?

När du startar ditt byggprojekt har du troligen redan en god uppfattning om hur det kommer att se ut. Du vet hur många kubikmeter bygget kommer att hamna på, hur byggställningarna ska sitta och du har någon slags beräkning klar rörande den tid det kommer att ta från start till färdig byggnad. Med de uppgifterna i näven kan du lugnt ta kontakt med en lämplig firma som tillhandahåller väderskydd. De kommer att vilja komma och beskåda härligheten på plats för att få en bra överblick om vad ni har att arbeta med. Därefter beräknar de vilka material ni behöver och i vilka mängder, och ni kommer att få en offert. Väderskyddet består av ett tillfälligt tak som monteras över byggplatsen. Väderskyddets egenskaper ger många fördelar. Dels hålls bygget torrt och risken för fuktskador minskas radikalt. Dels kommer de material ni använder - puts, betong och lim - att torka mycket snabbare eftersom bygget kan hållas uppvärmt. Och sist men inte minst kommer arbetarna att hållas torra, varma och glada!

Väderskydd är en bra investering

Undersökningar visar att byggen som görs med väderskydd både kan slutföras snabbare och med högre kvalitet. Arbetsmomenten blir enklare att utföra om bygget hålls varmt och fritt från väta. Det går utmärkt att utföra alla moment såsom gjuta, snickra, måla, isolera, lägga plåt och svetsa! Arbetet går snabbare och kvalitén blir högre. Både trähus och prefabricerade hus mår riktigt illa av att utsättas för fuktig kyla. Det är också helt onödigt att utsätta några byggen alls för detta eftersom det finns väderskydd att hyra i Stockholm!

Är det värt att anlita en arkitekt?

5 feb 2020

Ska du bygga nytt hus eller göra någon typ av tillbyggnad till det befintliga huset så kommer du ganska snart att bli varse om svårigheten i att omvandla tanke till handling. Hur bygger man egentligen och hur kan din idé - den som finns i huvudet - omvandlas till en färdig, hållbar lösning? Det är inte helt enkelt. De flesta av oss saknar kunskapen och det är därför man alltid ska överväga att kontakta en arkitekt.

Arkitekt, tänker de flesta samtidigt som de ser hur plånboken öppnas på vid gavel och där pengarna sprids för vinden. Är inte en arkitekt extremt dyr? Sant är att det kostar pengar att anlita en arkitekt. Lika sant är emellertid att det finns en stor uppsjö av arkitekter och att dessa också håller väldigt olika prisnivåer.

Vi kan jämföra med advokater och kostnaden för en sådan. En högprofilerad arkitekt kommer garanterat att ta extremt mycket mer betalt än vad en nyutexaminerad - och nyligen av Advokatsamfundet upptagen - advokat kommer att göra. Utan att det garanterar en bättre utgång i fallet i fråga. Det är ingen garanti att exempelvis Leif Silbersky kommer att ge dig en bättre chans än vad en okänd advokat kan göra. Mer uppmärksamhet, definitivt - och samma sak kan sägas om en arkitekt.

Väljer du Gert Wingårdh så kommer du att få betala en ansenlig summa för dennes lösning: du betalar för ett helt koncept och en speciell profil. Det finns andra arkitekter som kan ge dig billigare lösningar. Det måste man ha i åtanke och väga in i frågan om det är värt att anlita en arkitekt. Enligt vår erfarenhet så är det ofta värt att göra så.

En arkitekt utgår från dina behov

Man måste veta att man också får en tjänst som är vida överlägsen det man själv skulle kunna skapa. En arkitekt ser saker ur andra ljus än vad du som lekman gör. Det handlar dels som estetik, dels om att ditt hus - vi ponerar att du ska bygga ett nytt sådant - ska smälta in i naturen och omgivningen, dels så handlar det om att maximera exempelvis solljus och dels så handlar det om energi och funktionalitet. Huset ritas dessutom med en tanke på framtiden och med din plånbok och budget som utgångspunkt.

p>Det senare är viktigt att poängtera: väljer du en arkitekt så arbetar denne efter dina förutsättningar rent ekonomiskt; något som alltså, rent krasst, kan innebära att du säger att du vill bygga så billigt som det bara är möjligt. Det behöver inte heller vara negativt sett till hur en arkitekt normalt resonerar - ju större utmaning, desto roligare uppdrag.

Vi ska även säga att en arkitekt kan vara fördelaktig i samband med bygglovsansökan. Ritningen blir komplett och alla detaljer blir väl genomtänkta och anpassade mot exempelvis natur, område och utifrån den detaljplan som finns. Det ger en större chans till ett godkännande.

Välj en arkitekt i början av projektet

Du behöver inte anlita en arkitekt som är med dig längd hela resan. Du kan välja att exempelvis låta denne sköta ritningen och omvandla dina idéer till en färdig ritning och därefter sköta resten av projektet på egen hand.

Har du problem med att hitta rätt ritning till din villa, svårt att hitta en planlösning för din renovering eller om du kört fast vid planeringen av ditt Attefallshus så kan en arkitekt lösa upp många kreativa knutar.

Dessutom: det hus som ritas blir också unikt och det är värt att betala extra för. Arkitekten skapar ditt hus - inte ett hus för någon annan.

Läs mer om arkitekter arbetar på www.arkitektbyrå.nu

Dags att riva hus

3 feb 2020

Ibland kan fastigheten vara så illa åtgången att det inte går att göra annat än att riva hus. Läs vidare här nedan om säker och effektiv husrivning. Vad ska man egentligen tänka på?

Ibland behöver man riva hus om det ska byggas någonting nytt där huset står, eller så måste det rivas på grund av att huset helt enkelt är så pass dåligt att det inte ens klarar av en renovering. För att riva ett hus behöver man hjälp av professionella personer som kan ta hand om hela rivningen. Det krävs stora säkerhetsåtgärder för att riva ett hus. Rivning av ett hus är ett väldigt svårt och riskabelt arbete som kräver stora insatser för säkerheten, både för arbetarna och människor runt omkring. Allting måste planeras in i minsta detalj och firman som ska utföra jobbet behöver sitta på stor och lång erfarenhet för att det ska ske på ett säkert och bra sätt. Firmorna river även mindre saker än hus, till exempel så kan de hjälpa till med rivning av väggar inomhus, undertak och golv. Sådant som inte kräver några stora maskiner.

Ett riskabelt arbete

Det är ett riskabelt arbete när man ska till och riva ett hus. Oavsett husets storlek så behövs det vidtas många åtgärder för att det ska ske säkert. Sedan är det klart att det är lättare på vissa sätt när det är ett mindre hus som ska rivas, än om det är ett stort höghus till exempel. Man kan beställa eller hyra in företag som sköter rivning av hus, oavsett om man är en privatperson eller ett större företag. Fastighetsägare till exempel, av större hus och byggnader. För att få riva hus och sätta hela planen i verket så finns det vissa regler och normer som behöver uppfyllas för att det ska vara okej enligt svensk lag.

Med omtanke om miljön och de anställda

Företagen som arbetar med att riva hus av olika slag och storlekar, ser alltid till att värna om vår miljö på olika sätt. Den personal som företagen har behöver även få en kontinuerlig och uppdaterad utbildning inom området. Detta dels för att utvecklas med nya arbetsmetoder, men också för att kunna fastställa att arbetarna kan utföra jobbet på ett bra och effektivt sätt. Att värna om miljön och de anställda är väldigt viktigt. Det är ett farligt arbete att jobba med husrivning, säkerheten måste därför vara prio ett.

Vad gör en byggfirma i Stockholm?

31 jan 2020

Ska du bygga om, bygga ut eller bygga helt nytt? Vet du inte hur du ska göra eller behöver du bara lite tips? Då kan du anlita en byggfirma i Stockholm som hjälper dig med ditt projekt.

En byggfirma gör så mycket mer än bara bygget vid ett projekt. De klarar allt från små monteringar till stora nybyggen. Några förslag på vad det kan hjälpa till med är montering, renovering, uteplatser i sten och trä, takomläggning, asbestsanering och putsning av fasader. De bygger även hus och altaner, lägger golv och samarbetar med hantverkare inom VVS, el och plattsättning. Alltså slipper du kontakta olika företag för ditt projekt, alla hantverkare som behövs inkulderas i byggfirman.

Varför anlita dem?

Varför ska man då anlita en byggfirma i Stockholm? Jo, det finns många anledningar till detta. Till exempel så är de kunniga och professionella inom allt som har med bygg och renoveringar att göra. Det blir mer säkerhetstänkande att någon som arbetar och känner till farorna gör jobbet. Det finns mycket du själv som privatperson inte tänker på när det kommer till elkablar och avloppsrör. De flesta företag har även den modernaste och effektivaste tekniken och redskapen för att göra arbetet som snabbt och smidigt som möjligt. Det blir helt enkelt bättre kvalité och du slipper oroa dig över fel eller fuskbyggen. Du som företagare vill kanske ha en modern och inbjudande fasad eller ett renoverat kontor, för att få högsta möjliga arbetsmoral på jobbet. Som privatperson drömmer du kanske om ett lyxigt badrum eller ett stort och rymligt kök, med stora fönster som visar utsikten utanför huset. Hitta en byggfirma som hjälper dig att uppfylla drömmen.

Vem kan behöva anlita en byggfirma?

Privatpersoner och företag, unga som gamla, alla kan någon gång i livet behöva anlita en byggfirma. Även du som är utbildad snickare kan behöva lite hjälp på traven ibland. I alla fall med tips och råd, högre expertis och mer kunskap. Man är aldrig fullärd, så ta hjälp av de som vet mer eller är experter inom ett annat område. Företag kan få moderna nya kontor eller arbetsplatser, där medarbetarna och kunderna trivs och känner sig bekväma. Vill du som privatperson få det perfekta resultatet, uppfylla drömmen om ett nytt badrum eller kök? Anlita då ett företag som har dig som kund som högsta prioritet, som hjälper dig eller gör hela jobbet åt dig och som uppfyller tanken på ditt drömhus.

Funderar du på att bygga hus i Halmstad?

17 jan 2020

Funderar du på att bygga hus i Halmstad? Vad ska man tänka på innan man bestämmer sig för drömhuset? Här kommer lite råd och tips på vad du kan ha i åtanke.

Ett helt nytt hus är mångas dröm. När du bygger nytt får du huset precis enligt dina önskemål och planerar helt efter dina egna behov. Det kan också vara förmånligare att bygga nytt då ett befintligt hus kan innebära många renoveringar. Framför allt om det är ett äldre hus där exempelvis det kan behövas både nya fönster och en ny elanläggning. Det finns såklart mycket att tänka på när man bygger helt nytt. Först ska man hitta en passande tomt och sedan välja vilket typ av hus man vill ha. Idag finns det många modulhus och med det finns också många företag att välja på.

Hur hittar man en passande tomt?

Idag kan man köpa tomter av privatpersoner, genom mäklare och även genom kommunen. Det går inte att säga att något är bättre än det andra, men när du köper genom mäklare eller kommunen så har du såklart lite bättre garantier. De flesta tomter som en kommun säljer ligger dessutom under en detaljplan vilket gör att det finns en planerad infrastruktur och i regel kommunalt vatten och avlopp framdraget. Besök gärna området flera gånger innan du bestämmer dig. Är utsikten verkligen den du vill ha? Har du den service du önskar tillgängligt? I Halmstad kan du hitta en hel del tomter i varierande prisklasser och med olika läge.

Vilket hus ska du välja?

När du väl hittat den perfekta tomten så kommer såklart nästa steg. Vilket hus ska man välja? Idag finns det allt från det lantliga, klassiska huset till futuristiska villor. Egentligen handlar det såklart mest om tycke och smak men det kan vara bra att tänka till en extra gång. Hustrender kommer och går, så funderar du på ett lite mer udda hus kan det vara bra att tänka på framtiden. Tänk också praktiskt. Det kan vara bra att satsa på ett extra rum, för det är mer komplicerat att bygga ut och om än att planera in lite extra utrymme på en gång. Inom detaljplanen finns det ibland specifika regler för hur husen får se ut inom området. Det kan därför vara bra att prata med Halmstad kommun om du planerar att bygga hus i Halmstad.

Vad är Målareförbundet?

9 jan 2020

Målareförbundet hette från början Måleriarbetarförbundet och bildades så tidigt som den 2a oktober år 1887. Förbundet antog namnet Svenska Målareförbundet först 1929.

Men vad är Målareförbundet? Det anses faktiskt vara vårt lands äldsta fackförbund, och bildades precis som senare fackförbund i syfte att hjälpa och stödja sina medlemmar i frågor om löner och anställningsvillkor, vidareutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet och organisation.

Hur blir man målare?

När förbundet bildades fanns bara ett sätt att bli målare. Man gick som lärling hos en målaremästare i fyra till fem år för att tillägna sig de kunskaper som krävdes för att få kalla sig målare. Inte förrän 1923 startades den första skolutbildningen till målare i Stockholm. Efter detta började yrkesutbildningar poppa upp runtom i landet, men lärlingssystemet fortsatte att vara den dominerande utbildningsformen och de flesta målare avslutade sin utbildning med gesällprov. Idag kan man välja att utbilda sig till målare på gymnasienivå genom att välja inriktning måleri i gymnasiets byggprogram.

Är du över 19 år kan du fortfarande utbilda dig till målare genom att gå som lärling vid ett måleriföretag.

Element målas vitt med pensel

Framtidsutsikterna är goda

Målning och hantverkskunnande ligger i tiden och upplevs som närmast trendigt. Yrket förknippas med frihet, skicklighet, mycket kontakt med människor och utvecklingsmöjligheter. Varje år utbildas flera hundra målare och efterfrågan på skickliga målare är stor.

Minskande antal medlemmar

När Målareförbundet var som störst bestod det av mer än 200 avdelningar. I slutet av 1970-talet genomfördes en storavdelningsreform där ett 50-tal avdelningar blev till omkring 20. Under 1990-talet slogs de drygt 20 avdelningarna ihop till de nio som existerar idag. 1980 hade förbundet 22 405 medlemmar, varav 22 224 män och 181 kvinnor, och 2016 hade medlemsantalet minskat till 14 200.

Hur får målare betalt?

Att arbeta på ackord, alltså att få betalt per enhet man i detta fall målat, förekom långt före Målareförbundets tillblivande. Det kallades "slumpackord" och innebar ett pris för ett helt objekt. Den målare som arbetade för lägst lön per objekt fick jobbet. Kampen för samstämmiga prislistor blev lång och hård och olika prislistor upprättades i olika delar av landet, först på femtiotalet fick målarna en gemensam prislista som gällde landet över. 2001 kompletterades Riksavtalet med en fastlöneform, men ackordet kvarstår som huvudsaklig löneform än idag.

Målareförbundet och arbetstid

Under kongressen år 1949 motionerades det om en 40 timmars arbetsvecka och lediga lördagar året om. Hittills hade målare haft ledigt på lördagar endast under högsommaren. År 1955 drevs motionen igenom, men med en kompromiss som innebar en 42,5 timmars arbetsvecka.  Ett par år senare genomdrevs även motionen om 40 timmars arbetsvecka, och därmed blev Målareförbundet först i landet med lediga lördagar för sina medlemmar.

Omdiskuterad arbetsmiljö

År 1937 upprättade Målareförbundet en fond för målare som drabbats av arbetsskador.

Många målare utvecklade eksem av det starka terpentin som användes. På 1960- och 1970-talen ökade arbetsskador orsakade av lösningsmedel på grund av användandet av alkydfärger med lacknafta, men på den tiden var det svårt att få läkare att erkänna lösningsmedelsskador som arbetsskador, trots att de är mycket svåra att skydda sig emot som målare. Med tiden utvecklades skyddsföreskrifter, men skyddsutrustningen som föreskrevs var obekväm och svår att använda vilket ledde till att man slarvade med användningen. 1986 fattade förbundet helt sonika beslutet att vägra måla med färger med lösningsmedel. Frågan blev omdiskuterad i massmedia och färgproducenter tvingades att ersätta de giftiga färgerna med vattenbaserad färg. Idag används färger som är baserade på lösningsmedel bara i överenskomna undantagsfall.

Även själva verkstaden uppdaterades senare och idag ser en lackeringsverkstad helt annorlunda ut än under 1980-talet.

Läs mer om måleri hos Målerifronten.

Varför bör man anlita en takläggare i Bromma?

3 jan 2020

Börjar de gamla takplattorna falla i sönder? Då är det dags att lägga nytt tak. Behöver du kanske hjälp? Anlita en takläggare i Bromma för att se till att taket blir som nytt igen.

Är du en av de våghalsarna som balanserar högst upp på taket för att byta ut de gamla takplattorna, en av dem som vägrar ta emot hjälp eller en av dem som tror att du gör allt mycket bättre? Då ska du få några anledningar att tänka om. För det första är det högt upp, du står antagligen utan säkerhetsremmar, hjälm eller utan riktiga arbetskläder. Var rädd om dig själv och tänk på säkerheten. Takläggarna arbetar med detta, de är säkerhetsmedvetna och har bred kunskap. Du och din familj behöver inte oroa sig för att du ska hamna på backen. För det andra så har de den senaste tekniken, maskiner och redskap som är gjorda för just detta syfte och det kan bli mycket bättre utfört. För det tredje så sparar du massor av tid som du kan lägga på sådant du tycker om. Spendera tid med familjen, läs en bok eller åk på semester. 

Dags att ta hjälp av proffs

Medarbetarna hos ett takläggarföretag har genomgått utbildningar, kurser och har flera års erfarenhet. De vet vad de håller på med. Genom att ta emot hjälp från takläggare i Bromma kommer du få det taket ditt hus förtjänar. Hög kvalité och utomordentligt resultat, det är vad du ska satsa på. Det är inte bara utsidan som ska se fin ut, utan även hållbarheten och tätheten ska vara i toppskick. Även när det kommer till miljötänket är det bra med ett företag som återanvänder och transporterar på ett miljövänligt sätt. Genom att spara på resurserna kan vi spara på vår planet, men det är inte så lätt som privatperson att återvinna gamla takplattor. 

Toppresultat

Taket är den viktigaste punkten på en byggnad, utan det sitter vi utan skydd mot regn och kyla. Därför kan du som ändå har lust att byta takplattorna själv i alla fall ta emot lite rådgivning och tips från experterna. Det behövs bra underlag, rätt vinklar och såklart ett tåligt och snyggt yttermaterial. Ta hjälp av de som har det som yrke, låt de ge dig sina bästa tips om materialet och du slipper byta dem var tionde år. Takläggarna kan hjälpa till med bland annat material, installation och reparation. Allt för ett perfekt toppresultat.

Måste man göra bygganmälan för badrumsrenovering?

2 jan 2020

Det är inte ovanligt att frågor dyker upp när är dags att renovera badrummet. Nedan svarar vi på en av dom – måste man göra bygganmälan för badrumsrenovering? 

Renovera befintligt badrum 

Det gamla badrummet har gjort sitt och det är dags för ett nytt. För en helt ”vanlig” badrumsrenovering krävs ingen bygganmälan, förutsatt att inga stora förändringar planeras. Ska dusch, wc-stol och handfat stå kvar på samma plats som innan behöver man inte göra någon större insats när det gäller vatten och avlopp. Ska rummet inte förändras på något annat sätt vad gäller väggar och fönster, utan behålla samma form och funktion behöver man inte heller göra någon anmälan innan man påbörjar sin renovering. 

Stora förändringar i befintligt badrum 

Om fallet är sådant att du planerar att göra stora förändringar i badrummet kommer det troligen krävas en bygganmälan. Ska du till exempel sätta in ett fönster, flytta en bärande vägg eller andra åtgärder som förändrar planlösningen kan det möjligen påverka byggandens bärande konstruktion och då behöver man göra en bygganmälan. 

Detsamma gäller om man ska göra förändringar i vatten- och avloppssystemet. Ska man till exempel flytta wc-stol, dusch eller handfat från en plats till en annan kommer en bygganmälan behöva göras innan man kan starta. 

Nytt badrum i ett annat rum 

Den som ska bygga ett helt nytt badrum i ett rum som tidigare inte varit ett våtrum behöver givetvis också göra en bygganmälan till byggnadsnämnden innan renoveringen kan starta. Det innebär stora förändringar både vad gäller bostadens planlösning men också i vatten- och avloppssystemet. Dessutom kommer man behöva en del tekniska installationer så som fläkt och ventilationssystem vilket även det kräver en anmälan till kommunen. 

Att flytta ett badrum från en plats till en annan är ett otroligt stort projekt och det är inte alltid det är möjligt. Just därför är det så viktigt att man får en godkännande innan man kan börja. I annat fall kan husets egenskaper påverkas på ett negativt sätt vilket kan leda till olika typer av skador. Bor man i en bostadsrätt kan man dessutom behöva en godkännande från föreningen om man vill flytta sitt badrum från befintlig plats. 

Att tänka på 

Om du är osäker på om din badrumsrenovering kräver en bygganmälan eller inte är det såklart bäst att kontrollera detta innan man börjar. Det gör man genom att vända sig till byggnadsnämnden som finns i varje enskild kommun. Berätta vad det är du planerar att göra och se till att få ett skriftligt svar – oavsett om du kommer att behöva göra en anmälan eller inte. 

Har du anlitat en hantverkare för renoveringen brukar denne kunna komma med tips och råd kring frågor som dessa. Dom brukar också ha koll på om en anmälan behövs och kommer alltså troligen inte att påbörja renoveringen utan besked. 

Hur vida man behöver göra en bygganmälan eller inte för sin badrumsrenovering beror alltså på renoveringens omfattning. Ska badrummet se ut ungefär som innan finns inga krav men för större förändringar måste man få ett godkännande från byggnadsnämnden innan man kan påbörja arbetet.

Vilka sjukdomar kan förekomma vid asbestexponering?

30 dec 2019

Dom flesta har säkert hört talas om asbests och att det medför många hälsorisker. Men vilka sjukdomar kan förekomma vid asbestexponering?  

Små fibrer som är farliga att andas in 

Asbests är ett material bestående av sex olika mineraler som ofta tidigare används vid renoveringar och nybyggen av olika slag. På senare år har man dock märkt att dom fibrer som finns i materialet är så små att dom är helt omöjliga att se och att dom är väldigt farliga att andas in under längre perioder. Detta kan leda till flera olika typer av sjukdomar, något som givetvis skrämmer många som har utsatts. 

Vanliga sjukdomar vid asbestexponering 

Att vistas i miljöer där asbests förekommer kan som sagt vara en stor hälsofara. Byggarbetare är en väldigt utsatt yrkesgrupp och det har visat sig att många som tidigare inte haft kunskaper om materialet har drabbats av olika typer av sjukdomar. Nedan kan du läsa mer om några av dom sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande för den som utsatts för regelbunden asbestexponering. 

Asbestos – Den som lätt blir andfådd vid fysisk ansträngning kan antingen bara ha dålig kondition eller vara drabbad av asbestos. Dålig kondition är inget ovanligt och av den anledningen tar det ofta väldigt lång tid innan man misstänker och upptäcker sjukdomen. Asbestos gör att man får minskad lungvolym, vilket i sin tur gör att man kan få svår hosta, andnöd samt ärrbildning i lungorna som kan leda till lungstelhet. 

Asbestpleurit – En sjukdom som innebär att man får vatten i lungsäcken. Även här kan man uppleva andfåddhet men också smärta. Den här sjukdomen bryter ofta ut i samband med att man arbetar med asbests i hög dos. Den är dock godartad och kan behandlas om man söker hjälp i tid. 

KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL som det ofta kallas är en annan sjukdom man kan drabbas av vid långvarig asbestexponering. Dom vanligaste symptomen är slemhosta och att lungfunktionen succesivt blir allt sämre. Vid allvarlig KOL kan man få svårt att syresätta sig ordentligt och då kan man behöva behandlas med syrgas. 

Lungcancer – Har man arbetat med höga doser asbests under en väldigt lång tid kan man i värsta fall drabbas av lungcancer. Det är dock inte ovanligt att sjukdomen bryter ut uppemot 20 år senare, så för den som drabbas av lungcancer idag och har jobbat med asbests för 15–20 år sedan är materialet en möjlig orsak. 

Idag är dock kunskaperna och medveten högre än vad den var då och man har möjlighet att skydda sig från att andas in dom farliga partiklarna på ett annat sätt. Det är alltså inte lika stor risk att drabbas av lungcancer på grund av asbests idag som för ett par år sedan. Detsamma gäller även för andra sjukdomar – dagens kunskaper gör att man kan skydda sig bättre och man löper inte längre samma risk att drabbas av olika åkommor, även om den såklart finns där.

Här hittar du mer information om asbestsanering: https://www.asbestsaneringvästerås.se

Hur går en golvslipning till?

23 dec 2019

Hur ska jag göra när jag vill ha mitt golv slipat? Är det vettigt att själv fixa det hela? Vad ingår i en golvslipning? Läs innan du beställer slipning!

Är du i den lyckliga positionen att du äger ett riktigt trägolv? Då är du att gratulera. Ett trägolv är något av det skönaste man kan sätta fötterna på. Det är också vackert, hållbart och det känns att materialet är levande. Ett rätt skött trägolv är en tillgång för varje hem. Det är också viktigt att komma ihåg att ett trägolv måste skötas på rätt sätt. Utan regelbunden omsorg kommer ett trägolv att se repigt, skräpigt och nött ut. Man behöver dels se efter golvet i vardagen, med att sopa och i möjligaste mån undvika att vassa och tunga föremål åstadkommer repor i golvet. Med tiden kommer du ändå till den punkten att ditt trägolv behöver en omslipning. Med rätt kunskapet kan man utföra en sådan själv men rekommendationen är att du överlåter detta arbete till en professionell golvfirma. Men hur går då en golvslipning till?

De viktiga förberedelserna

När du bestämt dig för att det är dags för en golvslipning är det en del förberedelser som krävs. Den första består i att samtliga möbler och andra föremål bärs ut ur det aktuella rummet. När du sedan står där med en bar golvyta ska den rengöras. Rester av gammal vax behöver tas bort med lacknafta för att inte fastna på golvslipmaskinen som ska användas. Kontrollera också att inga spikhuvuden krupit upp över golvytan, och har detta hänt får du ta och hamra ned dem. Förhoppningsvis har du nu en ren yta utan hinder eller svåra fläckar. Golvfirman har kompetensen att bedöma hur tjockt ditt golv är, vilket är viktigt eftersom detta måste tas med i beräkningen innan man börjar slipa.

Slipmaskin och efterbehandling

Sedan är det dags att köra igång slipmaskinen. Här behövs kunskap om hur hårt slitet golvet är och hur tjockt trälagret är samt vilket träslag golvet är gjort av. Moderna slipmaskiner har ett så kallat bandslippapper på en vals. Detta förhindrar att en skarv stör. En mindre slipmaskin behövs också till kanterna. Slipandet ska ske i träets längdriktning och maskinen får inte stannas då detta medför att golvet blir ojämnt slipat. Ventilationen bör vara god. Längst in i vinklar och vrår får slipandet ske med sickel. Sedan slipar man en andra gång med finare papper innan det hela är klart. När golvet sedan är färdigslipat så rengörs det mycket noga innan man avslutar arbetet med att lacka.Två lager lack med torktid emellan rekommenderas. Sedan behöver lacken torka minst en dag för bästa resultat.

← Äldre inlägg

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.