Hur går en OVK-besiktning i Stockholm till?

Äger du en fastighet? Då är det av vikt för dig att ha kunskap om OVK-besiktning i Stockholm. Den är obligatorisk och frekvensen regleras enligt lag.

Förkortningen OVK står alltså för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en besiktning av fastighetens ventilationssystem och skyldigheten att genomföra OVK-besiktning har funnits i många år nu, närmare bestämt sedan 1990-talet. Anledningen till att lagen infördes är att det uppmärksammades att många fastigheter hade en dålig inomhusmiljö. Problemen fanns både i flerfamiljshus och i offentliga lokaler. Idag har förbättringar skett genom att OVK-besiktning Stockholm genomförs regelbundet. Då besiktningen ägt rum och protokoll skrivits åläggs fastighetsägaren att åtgärda de brister som kontrollen avslöjar. Givetvis gagnar detta alla i längden. Rent praktiskt fungerar det så att ventilationen gås igenom, man kontrollerar om ändringar skett och man ser efter så att inte föroreningar kan spridas i byggnaden.

Vilka måste genomföra OVK-besiktning ?

Vem som måste se till att besiktning sker är både enkelt och komplicerat att svara på. Det beror nämligen på vilket ventilationssystem som finns installerat, och till vilket ändamål byggnaden används. Fastighetsägaren ansvarar för att en OVK-besiktning genomförs. Om en fastighet används som exempelvis skola, förskola, annan offentlig lokal eller vårdlokal ska OVK-besiktning i Stockholm ske vart tredje år. Detta gäller om man har ventilation av typen FT/FTX. Samma intervall och regler gäller flerbostadshus och kontorsbyggnader, samt personalutrymmen i industrifastigheter. Dubbla intervallet, alltså sex år, gäller för samma byggnader men med ventilationssystem av typ S, F eller FX. En certifierad besiktningsman måste genomföra besiktningen.

Kan man få se resultaten av egen och andras OVK-besiktning?

När en OVK-besiktning har genomförts kommer ett protokoll och ett intyg. Intyget ska sättas upp på väl synlig plats i lokalen. Protokollet kommer att dels lämnas till fastighetsägaren men också skickas in till kommunens byggnadsnämnd. Där kan alltså intresserade få ta del av en OVK-besiktnings resultat. Skulle anmärkningar finnas på ventilationssystemets funktion eller skick måste problemen åtgärdas. Vanligen har du som fastighetsägare sex månader på dig för detta, men är bristerna allvarliga kan denna tid förkortas. Om inte problemen åtgärdas kan vite komma att utfärdas. Som fastighetsägare har du också stor nytta och glädje av en besiktning. I förlängningen kan problem med ventilation leda till skador på din fastighet i form av mögel och fukt. Att få information om eventuella problem i tid, och förslag till åtgärder, höjer ditt fastighetsvärde och gör byggnaden mer attraktiv som lokal, arbetsplats eller bostad! 

24 Feb 2020

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.