Datoriserad vibrationsmätning vid markarbeten

Vid byggnation av vägar och fastigheter kan sprängning ingå i markarbetet. Med hjälp av vibrationsmätning säkerställer man då att omgivningen inte tar skada.

Vid all byggnation är markarbetet en viktig del av arbetet vilket kan betyda att pålning och packning men även sprängning ingår. Detta är ett moment som kan göra att det uppstår skador och försvagningar i konstruktionen på närliggande fastigheter, broar, vägar och så vidare. Därför är det viktigt att man gör en vibrationsmätning i samband med olika markarbeten som exempelvis sprängning.

Detta gör man genom att montera digitala mätinstrument i närliggande byggnader som kan tänkas ta skada av de vibrationer som arbetet kan orsaka. Genom att i realtid kunna följa de svängningar som uppstår kan man anpassa arbetet så att man håller sig inom tillåtna värden. På så vis kan man undvika att omgivningen tar skada.

Boka vibrationsmätning i god tid

Vill man utföra en vibrationsmätning vid sprängning eller pålning ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserat på området. Ta in kostnadsförslag från några olika aktörer men titta även på referenser. Säkrast är att välja ett företag med flera större projekt i portfolion och som använder sig av modern mätteknik.

Då kan man vara säker på att företaget är seriöst och gör mätningar enligt branschstandard. Detta är särskilt viktigt då skadeståndsprocesser även kan uppstå retroaktivt. För att inte riskera att drabbas av förseningar gäller de även att boka in vibrationsmätningen i god tid. Detta eftersom de bästa företagen snabbt blir uppbokade.

9 Mar 2023

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.