Bygga hus - kontrollansvarig

Ska du bygga ett hus i Stockholm och därmed bli byggherre behöver du enligt lag anlita en kontrollansvarig för byggprojektet. En kontrollansvarig är en certifierad yrkesman som har till uppgift att ta fram en kontrollplan för byggprocessen. Det är sedan din skyldighet att se till att kontrollplanen följs. Den kontrollansvarige besiktigar regelbundet arbetet och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Han deltar även i samråd och vid byggnadsnämndens besök samt dokumenterar arbetet. Den kontrollansvarig finns med som stöd och hjälp åt byggherren under processen, men måste bedöma bygget helt opartiskt. Den kontrollansvarige måste vara självständig och får inte ha någon tidigare relation till byggherren genom släktskap eller anställning.

Vad som ingår i en kontrollplan

En kontrollplan upprättas av den kontrollansvarige utifrån Plan- och Bygglagen (PBL), som reglerar allt byggande i Sverige. Kontrollplanen ska se till att bygget håller sig till de regler och föreskrifter som finns angivna i PBL. Kontrollplanen innehåller uppgifter om vad du som byggherre ska kontrollera och hur du ska kontrollera dem. I Kontrollplanen står även all information om vilket pappersarbete som ska göras ifråga om intyg och handlingar som ska skickas in till bygglovsavdelningen och byggnadsnämnden. Även arbetsgången för projektet finns angiven i kontrollplanen. Man kan helt enkelt se kontrollplanen som en manual för byggherren att följa.

Arbetsgången vid ett bygge

Så här kan ett byggprojekt se ut från början till slut:

  • Byggherren, alltså du, vill bygga ett hus och tar fram ritningar genom att rita själv eller anlita en arkitekt. Du anlitar sedan en certifierad kontrollansvarig som tar fram ett förslag på kontrollplan
  • Därefter ansöker ni om byggnadslov från byggnadsnämnden i kommunen och får det förhoppningsvis beviljat.
  • Om bygglovet blir beviljat träffas du, den kontrollansvarige och byggnadsnämnden och går igenom förslaget på kontrollplan. Finns inget att anmärka på ger byggnadsnämnden grönt ljus åt projektet.
  • Den kontrollansvarige fastställer nu kontrollplanen som du som byggherre ska följa. Under processen kontrollerar han att bygget fortskrider enligt planen. Finner han några avvikelser från kontrollplanen meddelar han dig så att du kan åtgärda dem. Är avvikelsen av allvarlig art ska även byggnadsnämnden informeras.
  • När projektet är slutfört sker en slutbesiktning och ett slutsamråd, återigen mellan dig, den kontrollansvarige och byggnadsnämnden. Sedan skapar den kontrollansvarige ett bevis på färdigställande och projektet avslutas.

Entreprenörer

Det är alltså du som byggherre som ansvarar för att en kontrollansvarig anlitas och att en kontrollplan upprättas. Väljer du att anlita en byggfirma på totalentreprenad kan dock byggfirman hjälpa dig att anlita en kontrollansvarig. Dock gäller samma krav på självständighet och opartiskhet och den kontrollansvarige får inte ha någon delaktighet eller personliga kontakter i byggfirman. Vid en totalentreprenad har man som byggherre en betydligt mer passiv roll och kan i princip lita på att entreprenören ser till att alla lagar och regler efterföljs. Det är dock ditt ansvar att så sker och därför kan det vara bra att ha regelbunden kontakt med den kontrollansvarige, som även är redovisningsskyldig till dig om han upptäcker några avvikelser från kontrollplanen.

Certifierad kontrollansvarig

För att hitta en certifierade kontrollansvarig i Stockholm går du in på Boverkets hemsida. Där kan du även läsa mer om den kontrollansvariges roll i byggprocessen. Här hittar du en kontrollansvarig i Stockholm.

31 Dec 2017

Byggtips

Här hittar du informaion för att lyckas med med din byggnation i hemmet. Goda tips kring renovering och hur du skall gå till väga om du vill bygga om.